MİKROMAN MADEN TİC. VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

  1. Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak başvuruların yazılı (ıslak imzalı) olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle (Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta “KEP” adresi ile, güvenli elektronik imza ile, mobil imza ile, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu minvalde yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurularda işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen, yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile

veya

  • Noter vasıtasıyla,

tarafımıza başvuru yapılabilecektir.

  • Başvuru Sahibi yine bu formu veya bu formda kendisinden istenen zorunlu bilgileri içeren, kendisinin hazırladığı, bir formu dijital ortamda

 

  1. Kendisine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
  2. Güvenli elektronik imza ile imzalayarak
  3. Mobil imza ile imzalayarak
  4. Kendisi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden

tarafımıza ileterek başvuru yapabilecektir. Bu formun dijital bir örneği https://www.mikroman.com.tr/kisisel-veri-basvuru-formu web adresinde bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler yer almaktadır.

 

Başvuru Yöntemi

İstenen Evrak

Başvuru Adresi

Başvuru Açıklaması

 

Şahsen Yazılı Başvuru
(Kendisi)

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Hisarardı Mahallesi Kanlılar Sokak No:18/A Yatağan/Muğla

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

 

 

Şahsen Başvuru

(Yetkili)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge

Hisarardı Mahallesi Kanlılar Sokak No:18/A Yatağan/Muğla

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

 

Noter Kanalıyla Tebligat

 

 

Hisarardı Mahallesi Kanlılar Sokak No:18/A Yatağan/Muğla

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden gönderilecek e-posta ile

(Veri sorumlusu şirketin KEP uzantılı mail adresine)

 

 

 

 

mikromanmaden@hs01.kep.tr

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek

 

 

 

info@mikroman.com.tr

 

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Mobil imza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek

 

 

info@mikroman.com.tr

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

 

Başvuru sahibi kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

 

 

 

 

 

info@mikroman.com.tr

 

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

 

Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

 

 

MİKROMAN MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi:

*Ad Soyad

 

 

*T.C Kimlik No

(Yabancılar için uyruk ve pasaport numarası/kimlik numarası)

 

*Tebligata Esas Olacak Adres

 

Doğum Tarihi

 

Telefon Numarası

 

E-posta (e-posta ile dönüş yap seçeneği işaretlenirse buradan dönüş yapılacaktır.)

 

 

 

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçim

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

 

KVKK M.11/1-a

 

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum

 

KVKK M.11/1-b

 

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

 

KVKK M.11/1-c

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

 

KVKK M.11/1-ç

 

5

Kişisel verilerimin yanlış veya eksik işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

KVKK M.11/1-d

 

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini

b) Yok edilmesini

 

istiyorum

(Lütfen seçenekleri belirtiniz.)

KVKK M.11/1-e

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

 

KVKK M.11/1-f

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

a) Silinmesini

b) Yok Edilmesini

 

istiyorum

(Lütfen seçenekleri belirtiniz.)

KVKK M.11/1-f

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

KVKK M.11/1-g

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

 

KVKK M.11/1-ğ

 

 

 

 

 

 

Talebinizi Açıklayınız:

 

 

 

YILDIZ ( * ) İLE İŞARETLENMİŞ ALANLARIN DOLDURULMASI “VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ” GEREĞİ ZORUNLUDUR.

Şirketimizle İlişkisi

Müşteri/Tedarikçi                     Çalışan/Eski Çalışan/Çalışan Adayı         Üçüncü kişi

Cevap Bildirim Şekli

Yukarıda belirttiğim tebligat adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumundan noter tarafından düzenlenmiş özel vekaletname gerekir.)

İşbu başvuru formu, şirketimizle ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Talebiniz gereği yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de ifade edildiği üzere ücret alınabilir. Başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekirse bu kayıt ortamının maliyetine denk olan ücret tarafınızdan istenebilir.