KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş. - 2022

Hedef Kitle: MİKROMAN MADEN tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: MİKROMAN MADEN Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 2.0

Onaylayan: MİKROMAN MADEN Kişisel Verileri Koruma Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

HAKKINDA

MİKROMAN MADEN Kişisel Verileri İşleme ve İmha Politikası (‘’Politika’’), 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesini takriben idari tedbirlerin alınması kapsamında, ikincil mevzuatlar ve içtihat dikkate alınarak hazırlanmış olup  MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.  Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından …../…./2022 tarihinde oybirliği ile şirket politikalarına eklenmiş olup Kişisel Verileri Koruma Uyum Süreci’nin parçası haline gelmiştir.Politika, MİKROMAN MADEN Kişisel Veri Komitesi tarafından incelenmiş ve Politika’ya son şekli verilerek MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

Kişisel verilerin korunması şirketimiz için öncelikli politikalardan birisidir. Kişisel Verileri Koruma Uyum Süreci (‘’Süreç’’)’nin en önemli adımlarından olan politikamız; müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız ve gibi bizimle iletişime geçen gerçek kişilerin verilerini, haklarını kapsamaktadır.

Politika, Türkçe dilinde hazırlanmış olup, diğer dillere çevrilmesi halinde oluşabilecek ihtilaflarda Türkçe metni esas alınacaktır.

İş bu Politika MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.  tarafından hazırlanmış olup, MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde kopyalanamaz ve dağıtıma sokulamaz.

 

 

 

İÇINDEKİLER

 

 1.    GİRİŞ  3

1.1. Amaç  3

1.2. Kapsam   3

1.3. Dayanak  3

1.4. Tanımlar  3

 2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI  5

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 5

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 5

2.3. Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi 5

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ   5

 3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 5

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 6

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 7

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 7

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 7

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ  8

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER   9

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI  9

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI  9

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 9

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 9 

 7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi 10   

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi 10

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 10

8. YÜRÜTME   10

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI  11

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler  12

 EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar  14

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları 15     

  

 

MİKROMAN MADEN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.   (‘’MİKROMAN MADEN”) olarak yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. MİKROMAN MADEN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının MİKROMAN MADEN organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir.  MİKROMAN MADEN bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri   sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

1.1. Amaç
,

Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, MİKROMAN MADEN organizasyon ve süreçlerine  uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. MİKROMAN MADENde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2. Kapsam

Politika, MİKROMAN MADEN iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

3. Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler,Maden Kanunu,Maden Yönetmeliği,Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile ilgili Yönetmelik,Maden Sahaları İhale Yönetmeliği,Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik,Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri,Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, Maden Atıkları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan  yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından  öngörülen düzenlemeler, Politika ile MİKROMAN MADEN uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4. Tanımlar

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan  rızayı ifade eder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri MİKROMAN MADEN tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf  ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULAR
 

 

1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
MİKROMAN MADEN, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. MİKROMAN MADEN, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından  yayımlanmış  olan  rehberlere  uygun  olarak  gerekli  kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti,  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler  özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.
3. Kişisel
  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi

MİKROMAN MADEN, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere  gerekli eğitimleri verir.Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, MİKROMAN MADEN gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.  yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i. 
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

 Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.
ii. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlanması

İşlenen kişisel veriler,  güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır
iii. 
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi
Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir
iv. 
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Kişisel veriler, süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir
v. 
Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.
i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.
ii. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
a. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
b. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili  imkânsızlık nedeniyle, rızasını  açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
c. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olmak

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
d. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

MİKROMAN MADEN hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
e. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.
f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

g.Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, MİKROMAN MADEN’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri lenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MİKROMAN MADEN özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri  alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:
i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

ii. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

MİKROMAN MADEN, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel  verilerinin  korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı  yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

MİKROMAN MADEN, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup  şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. MİKROMAN MADEN aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.
i. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
a.Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
c. MİKROMAN MADEN ‘in  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
d. 
Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
e. MİKROMAN MADEN veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

f. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MİKROMAN MADEN ‘in  meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması
g. 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler  aktarılabilir. Ancak kişisel verileriniz MİKROMAN MADEN tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır.

ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

a. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda
b. 
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir. MİKROMAN MADEN tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

MİKROMAN MADEN yönetim, insan kaynakları, idari işler mali işler (muhasebe-finans), planlama-lojistik-bilgi işlem, üretim, ürün geliştirme-kalite, ar-ge pazarlama-satış, satın alma iş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına MİKROMAN MADEN ‘in https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde ki alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

 

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel bilgi aktarımı söz konusu değildir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

MİKROMAN MADEN, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, MİKROMAN MADEN bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

MİKROMAN MADEN, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. MİKROMAN MADEN, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:
i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle MİKROMAN MADEN’ e iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar web sitemizdeki Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurularak, MİKROMAN MADEN’ e başvurabilir.

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

MİKROMAN MADEN, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde MİKROMAN MADEN’e iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

MİKROMAN MADEN, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

i. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
ii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
vi. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
v. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
vi. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
vii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
viii. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
ix. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması

x. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; MİKROMAN MADEN’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

6. 
​​​Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

MİKROMAN MADEN, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. MİKROMAN MADEN , kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8. YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-4) ile sağlanmaktadır.

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden MİKROMAN MADEN Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler MİKROMAN MADEN’in internet sitelerinde (www.mikroman.com.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

 

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

           

Veri Kategorileri

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad

Anne Baba Adı Soyadı

Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ad ve soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

TC Kimlik No

Cinsiyet  Bilgisi

TC Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

Vergi Kimlik No

Uyruk

İmza

SGK sicil NO

İletişim

İkametgah Adresi

E Posta Adresi

Barınma Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Cep Telefon No

Firma Adresi

Ev telefon no

Sevk Adresi

Web Adresi

Faks no

Personelin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgileri (Aile Bilgileri)

Ad, soyad

TCKN

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Cinsiyeti

Baba ve Anne Adı

Öğrenim Durumu

Aile Durumu

SGK Bakımından Bağlı Olduğu Kişi

Lokasyon

Araç Takip Sistemi Bilgileri

Özlük

Bordro Bilgileri

Özgeçmiş Bilgileri

Performans Değerlendirme Raporları

Pozisyon Bilgileri

Vesikalık Fotoğraf

Askerlik Durumu

Referans Bilgileri

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Sipariş Bilgisi

Randevu Bilgisi (gün, saat ve görüşülecek hekim bilgisi)

Fatura Tutarı Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Trafik bilgileri (IP Adres Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Log Kayıtları, Cihaz IMEI no ve Mac adresi)

Finans

Banka Hesap Numarası

Kredi kartı no

Ödeme Vadesi

Vergi no

IBAN Numarası

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Sertifikalar

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı

Sağlık Bilgileri

Kan Grubu Bilgisi

Engellilik Durumu

Kullanılan Cihaz Protez Bilgisi

Ziyaretçinin ateşi

Sağlık Soygeçmişi

Geçirmiş olduğu hastalık ve kullanılan ilaç bilgisi

Fiziki muayene bulguları

Laboratuvar Bulguları

Kanaat

Öksürük, Ağrı, Burun akması, Nefes darlığı vb belirtileri

Son 14 gün içerisindeki COVID temas bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Çalışma Verileri

Departmanı

Geçici görev başlangıç tarihi

Eğitime katıldığı saat

Çalıştığı tesis

 

Vardiya bilgileri

Geçici görev bitiş tarihi

Fazla mesai başlangıç tarihi

Fazla mesai bitiş tarihi

Mesleği

Referansları

Risk Yönetimi

Ticaret Sicil Örneği

Yetki Belgesi

Oda Kayıt Belgesi

İmza Sirküleri

Sanayi Sicil Belgesi Örneği

İşletme Kayıt Belgesi

Vergi Levhası

Sigorta

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

Biyometrik Veri

Biyometrik yüz verisi

Diğer

Ziyaret Edilen kişi/bölüm

Sözleşme bilgileri (Başlama Tarihi, Aylık kira bedeli)

İznin Ait Olduğu Yıl

Zimmetlenen eşya bilgisi

Tutanağa ait bilgiler

Ziyaret Sebebi (Bakım-Onarım/Toplantı/Çalışma)

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

MİKROMAN MADEN Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı,çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

MİKROMAN MADEN faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

İş Ortakları

MİKROMAN MADEN in  hizmetlerini yerine getirebilmek gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar

İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore MİKROMAN MADEN’den   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren  kurum veya  kuruluşları

Yürüttükleri faaliyet alanlarına  giren konular ile ilgili sınırlı

Özel Sigorta Şirketleri

Özel sağlık, emekllik, BES uygulamaları

Özel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı 

Yönetim Kurulu Üyeleri

MİKROMAN MADEN Yönetim Kurulu Üyeleri

MİKROMAN MADEN Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı

Avukat

İlgili mevzuat uyarunca avukat yetkisine sahip avukatlar

Şirket faaliyet ve işçi işlemlerinde hukuki sonuç doğurabilecek konularla sınırlı.

Tedarikçi

MİKROMAN MADEN’e veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

MİKROMAN MADEN’in dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Danışmanlar

Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

Denetçiler

İlgili mevzuat uyarunca denetim yetkisine sahip denetçiler

Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları